Na podstawie uchwały nr 2/PR7/2018 z dnia 27.09.2018 Zarząd KSN „Łuczniczka” zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”, które odbędzie się 18 października 2018 r. o godzinie 17:00, pierwszy termin, w przypadku braku wymaganego kworum w drugim terminie o godzinie 17:30.

Miejscem zebrania będzie aula Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej  w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Krasińskiego 10.

 

Zarząd KSN „ŁUCZNICZKA”

 

Proponowany porządek walnego zebrania:

 1. Powitanie i otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 5. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie Komisji mandatowo-skrutacyjnej o ważności zebrania.
 8. Sprawozdania z działalności:
 9. A) Zarządu Klubu;
 10. b) Komisji Rewizyjnej Klubu.
 11. Dyskusja dotycząca przedstawionych sprawozdań.
 12. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 13. Wybory:
 14. a) Zarządu Klubu;
 15. b) Komisji Rewizyjnej Klubu.
 16. Dyskusja dotycząca programu działań na następną kadencję.
 17. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie Walnego Zebrania.