logo KSN łuczniczka
Zarząd Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka” wzywa wszystkich Członków Stowarzyszenia do opłacenia składek członkowskich.
Wzorem minionych lat z początkiem marca nasze Stowarzyszenie rozpoczyna realizacje różnych projektów finansowanych m.in. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy Urzędu Miasta. Środki te przeznaczone są np. na dofinansowanie startów zawodników reprezentujących KSN Łuczniczka Bydgoszcz na imprezach sportowych odbywających się na terenie całego kraju w przeciągu całego roku. Środki te pozwalają także na organizowanie zajęć odbywających się pod okiem instruktorów w sekcjach sportowych, czy zakup niezbędnego sprzętu sportowego. Przeznaczone są one także na organizowane przez Stowarzyszenie turnieje czy zawody sportowe, a także na realizacje innych zadań zleconych precyzyjnie określonych w projektach.
 
Reasumując, oznacza to, że Zarząd stowarzyszenia nie może wydawać ich w dowolny sposób. Tym samym do prawidłowego, zgodnego z celami statutowymi działania, niezbędne są inne środki. Są to przede wszystkim środki pochodzące ze składek członkowskich, darowizn finansowych przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia, czy tzw. „1%”.
 
W związku z powyższym Zarząd Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka” wzywa wszystkich Członków Stowarzyszenia do opłacenia składek członkowskich. Ich nieopłacenie skutkować będzie niemożliwością korzystania z zasobów Klubu, a także niemożliwością brania udziału w zajęciach sekcji sportowych, czy startu w turniejach i zawodach sportowych. 
 
Preferowanym sposobem opłacenia składki członkowskiej jest dokonanie przelewu na konto bankowe Stowarzyszenia.
Bank Spółdzielczy 68 8142 0007 0000 7126 2000 0002, z dopiskiem: "Składka członkowska".
 
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 03/pr01/2020 Zarządu Pomorsko-Kujawskiego Klubu
Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" Z dnia 9 stycznia 2020 r od 1 stycznia 2020 r. składki członkowskie wynoszą:
 
- Członek zwyczajny – 50,00 zł
- Członek zwyczajny (do 21 roku życia, uczący się) – zwolniony z opłaty
- Członek zwyczajny (między 21 a 26 rokiem życia, uczący się) – 10,00 zł
- Członek nadzwyczajny – 50,00 zł
- Członek honorowy – zwolniony z opłaty
 
Zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia do obowiązków każdego Członka Klubu należy m.in. opłacanie składek członkowskich, a ich nie opłacenie może skutkować skreśleniem z listy członków.
 
Statut
Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i
Słabowidzących Łuczniczka w Bydgoszczy
 
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
 
§16 Do obowiązków członków Klubu należy:
4) płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd.
 
§17 Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
d) niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy.
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd KSN Łuczniczka