1. Zamawiający:

Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" ul. Krasińskiego 3 A, 85-008 Bydgoszcz, NIP: 5541918953, REGON: 091480874,

KRS 0000035474, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie www.łuczniczka.org.pl

w zakładce „zapytanie ofertowe” oraz w siedzibie Stowarzyszenia KSN „ŁUCZNICZKA" przy ulicy ul. Krasińskiego 3 A, Bydgoszcz.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia uczestników imprez ogólnopolskich dla Niewidomych i Niedowidzących organizowanych w ramach realizacji projektu pt. „Z CIEMNOŚCI NA SPORTOWY OLIMP” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 1/2020 konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wykaz imprez sportowych, będących przedmiotem niniejszego zapytania (liczba porządkowa imprezy , miejsce, termin, liczba uczestników) :

 1. Dźwirzyno 09-19.06.2020, 67 uczestników,
 2. Dźwirzyno 28.06-08.07.2020, 32 uczestników

Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla grupy uczestników w liczbie określonej dla każdej imprezy sportowej w miejscu i czasie trwania imprezy sportowej określonym wyżej.

Zakwaterowanie uczestników musi być zapewnione w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym w miejscach i terminach poszczególnych imprez .

Wyżywienie uczestników imprez sportowych musi obejmować co najmniej 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).

 1. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. a)   wykonawca świadczoną usługę jest wstanie wykonać zgodnie ograniczeniami wynikających stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii wywołanym wirusem COVID-19,
 2. b) posiadają uprawnienia oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania działalności/świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia i są właścicielem lub zarządzają obiektem. Oferty złożone przez pośredników (biura podróży, agencje turystyczne itp.) nie będą brane pod uwagę;
 3. c) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo ze Zleceniobiorcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zleceniobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu Zleceniobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Oferty częściowe

Dopuszcza się możliwość dzielenia zamówienia, tj. możliwe jest składanie ofert na usługę zakwaterowania i wyżywienia uczestników jednej lub obu z imprez sportowych wymienionych w zapytaniu.

 1. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty (załącznik nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ewentualne poprawki w tekście oferty powinny być dokonane w sposób czytelny i parafowane.

Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.

Cena powinna być wyrażona w kwocie brutto i przedstawiona poprzez wskazanie stawki jednostkowej, a także łącznej ceny przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować stałość cen jednostkowych przez cały czas trwania umowy. Wykonawca uwzględni w cenie wszelkie rabaty i upusty oraz usługi dodatkowe, których zamierza udzielić Zamawiającemu.

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania nie będą podlegać ocenie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę można złożyć osobiście, mailem (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,), lub przesłać pocztą na adres: Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" ul. Krasińskiego 3 A, 85-008 Bydgoszcz, z dopiskiem: „ZAPYTANIE nr 1/2020”

 

Ofertę złożyć należy w terminie:

- do dnia 01 czerwca  2020 do godz. 16.00 ,

(w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone po terminie, na innym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 1. Uwagi końcowe.
 2. Powyższe zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności w trybie uproszczonym i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 z póź. zm. )
 3. Propozycje składane przez zainteresowane podmioty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" do zawarcia umowy.

Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadami wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym przez PFRON.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1-2020 z 20.05.2020 r.