Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy 19.06.2020 roku rozpatrując apelację grupy niezadowolonych Członków w całości odrzucił bezpodstawną argumentację nielegalnego „Zarządu” wybranego 10.08.2018 r. tym samym ostatecznie kończąc próbę nielegalnego przejęcia władzy w Stowarzyszeniu.
 
Celem poniższego artykułu jest ostateczne rozwianie wszelkich wątpliwości i niejasności, dotyczących Sytuacji mającej miejsce w Pomorsko-Kujawskim Klubie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" (legalność sprawowania władzy przez obecny Zarząd) oraz wynikających z tego powodu niedomówień i spekulacji krążących w środowisku.
 
Początkiem próby nielegalnego przejęcia władzy w Stowarzyszeniu przez grupę niezadowolonych Członków, było zwołanie na dzień 10.08.2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, którego celem miało być odwołanie legalnie powołanego Zarządu. Zebranie te zostało zwołane (z pominięciem statutowych regulacji opisujących tę procedurę) w taki sposób, by uniemożliwić w nim udział wszystkim Członkom Stowarzyszenia, a wybór nowego Zarządu odbył się w gronie tylko powiadomionych.
 
Wybrany w ten sposób tzw. nowy „Zarząd”, roszcząc sobie prawo do zarządzania Stowarzyszeniem destabilizował jego funkcjonowanie. W opinii środowiska oraz wśród Członków Stowarzyszenia w okresie tym funkcjonowały dwa organy zarządzające Stowarzyszeniem. Prawnie w dalszym ciągu za działalność Stowarzyszenia odpowiadał jednak odwołany na sierpniowym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków stary Zarząd. Natomiast tzw. nowy „Zarząd”, uzurpując sobie prawo do zarządzania Stowarzyszeniem symulował realne działania bez brania żadnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Efektem takiego stanu rzeczy były liczne kontrole przeprowadzane przez instytucje nadzorujące oraz dotujące działalność stowarzyszeń. W wyniku tych działań statutowa działalność Stowarzyszenia została zdestabilizowana.
 
10.09.2018 r. tzw. nowy „Zarząd” złożył wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie poprzedniego Zarządu i wpisaniu w to miejsce powołanego 10.08.2018 r. nowego jego składu. Celem rozwiązania tej anormalnej sytuacji oraz ze względu na kończącą się kadencje władz stary Zarząd Stowarzyszenia zwołał (zgodnie ze statutem Stowarzyszenia) na 18.10.2018 r. Zwyczajne Walne Zebranie Członków. O terminie tego zebrania zostali poinformowani wszyscy Członkowie Stowarzyszenia. Zebranie te dało okazję do przedyskutowania problemów zaistniałych w Stowarzyszeniu. Dzięki niemu nowo wybrany Zarząd otrzymał pełną i bezsporną legitymizacje sprawowania władzy przez kolejne 4 lata. Zgodnie ze statutem nowy Zarząd wybrany na październikowych wyborach 16.11.2018 r. złożył wniosek do ujawnienia w Rejestrze KRS zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 
Przy dwóch wnioskach złożonych przez Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" w krótkim odstępie czasu Sąd Gospodarczy przy KRS wezwał strony celem ustalenia stanu faktycznego do przedłożenia właściwych dokumentów. Rolą Sądu w niniejszym postępowaniu było rozstrzygnięcie, które z zebrań Członków zostało zwołane i przeprowadzone w sposób zgodny z postanowieniami statutu, a zatem, które z nich było władne do wyboru władz stowarzyszenia. 
 
05.03.2019 r. odbyła się rozprawa, na której Sąd wysłuchał zeznań obu stron. W Uzasadnieniu z 27.03.2019 r. można m.in. przeczytać: "stan faktyczny Sąd ustalił, przede wszystkim na podstawie dokumentów stanowiących załączniki do obu rozpatrywanych wniosków, ale również na podstawie powołanych wyżej osób. Z zeznań Andrzeja Sargalskiego oraz Łukasza Skąpskiego wynika, że przeprowadzenie dwóch różnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia i dokonanie wyboru dwóch Zarządów i Komisji Rewizyjnych było skutkiem nieporozumień do jakich doszło w Stowarzyszeniu w związku z pozbawieniem Andrzeja Sargalskiego funkcji Prezesa Zarządu”. Dalej można przeczytać: "Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd doszedł do przekonania, że Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbyło się dn. 10.08.2018 r. nie było władne do podjęcia wiążących uchwał do odwołania starego i wyboru nowego Zarządu (…) Sąd doszedł do przekonania, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zebraniu dn. 10.08.2018 r. nie zostali ważnie wybrani, a wniosek zarejestrowany pod sygn. BY XIII NS REJ. KRS 8707/18/107 podlega oddaleniu”. W Uzasadnieniu tym można jeszcze przeczytać: "…późniejszy wniosek podpisany przez Zarząd wyłoniony na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków w dn. 18.10.2018 r. to w przekonaniu Sądu był on uzasadniony. Walne Zebranie zostało zwołane w terminie do jego odbycia na podstawie uchwały Zarządu. (…) W związku z tym Sąd uznał, że uchwały Zebrania Członków o wyborze Zarządu (...) oraz Komisji Rewizyjnej (...) były ważne i na ich podstawie uwzględnił wniosek". Oznacza to, że Zarząd wybrany na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków z 18.10.2018 r. ma mandat do sprawowania władzy w i jest legalny.
 
Wydawać by się mogło, że postanowienie Sądu zamyka sprawę. Niestety nie mogący pogodzić się z takim rozstrzygnięciem nielegalny „Zarząd” złożył odwołanie od decyzji Sądu.  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy 19.06.2020 roku rozpatrując apelację grupy niezadowolonych Członków w całości odrzucił bezpodstawną argumentację, tym samym ostatecznie kończąc próbę nielegalnego przejęcia władzy w Stowarzyszeniu. Decyzja ta zamyka niemal dwuroczny niechlubny rozdział w historii działalności Pomorsko-Kujawskiego Klubu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka”.
 
Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz