Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Łuczniczka" w Bydgoszczy, nazwa skrócona KSN „Łuczniczka", w dalszej części statutu zwane Klubem.

§2

Klub posiada osobowość prawną, jest zarejestrowane we właściwym rejestrze, działa zgodnie z przepisami ustawy – prawo o stowarzyszeniach, o sporcie, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, niniejszym statutem oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§3

1. Siedzibą Klubu jest miasto Bydgoszcz.

2. Terenem działania Klubu jest Bydgoszcz oraz województwo kujawsko-pomorskie i inne województwa.

§4

Klub może przystępować do związków stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

§5

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§6

Klub używa pieczęci godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji.

§7

Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie sportu, turystyki, rekreacji, rehabilitacji, zdrowia i innych form wypoczynku leżących w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności środowiska osób niepełnosprawnych ze schorzeniem narządu wzroku, a także działalność szkoleniowa oraz działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

§8

1. Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. udział w rozgrywkach sportowych niepełnosprawnych o charakterze regionalnym i międzynarodowym,
 2. organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych niepełnosprawnych,
 3. organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, itp.
 4. organizowanie obozów, zgrupowań sportowych, turnusów rehabilitacyjnosportowych oraz wypoczynku po pracy we własnym zakresie i na zlecenie innych jednostek,
 5. prowadzenie działalności szkoleniowej, wychowawczej i informacyjnej,
 6. budowę i adaptację obiektów sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnych i wypoczynkowych, w szczególności w celu ich dostosowania dla niepełnosprawnych,
 7. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi w celu propagowania zdrowia oraz sportu wśród osób niepełnosprawnych,
 8. organizowanie obozów aktywnej rehabilitacji i specjalistycznych,
 9. integrację społeczną i zawodową niepełnosprawnych.

2. Działalność wskazana w ust. 1 pkt 3, 4, 6 może być prowadzona jako odpłatna działalność pożytku publicznego, zaś pozostała działalność wskazana w ust. 1 jest prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków nadzwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

§10

1. Członkiem zwyczajnym Klubu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, w stosunku co do których określono niepełnosprawność narządu wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które złożą pisemną deklarację członkowską i zostaną przyjęty przez zarząd klubu lub koła;

2. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby małoletnie w wieku poniżej lat 18. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym zastrzeżeniem że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Klubu wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd.

§11

Członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem §10 ust. 2, mają prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
 2. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu,
 3. zgłaszania propozycji i wniosków do władz Klubu,
 4. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 5. uczestnictwa w pozostałych formach działalności Klubu,
 6. korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów sportowych Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
 7. korzystania z innych uprawnień określonych w statucie.

§12

1. Członkiem nadzwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która z racji posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej działa na rzecz Klubu i złoży deklarację członkowską.

 1. Członków nadzwyczajnych na podstawie pisemnych deklaracji przyjmuje Zarząd.
 2. Członkom nadzwyczajnym przysługuje prawo:
 3. bierne i czynne prawo wyboru do władz Klubu, w przypadku gdy najpóźniej w dniu wyboru są osobami pełnoletnimi (18 lat),
 4. korzystanie z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
 5. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu.
 6. Członek nadzwyczajny traci członkostwo w Klubie, jeżeli w ciągu roku nie będzie działał na rzecz Klubu.

§13

1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne lub prawne, które popierają cele Stowarzyszenia i zadeklarują pomoc materialno-finansową, rzeczową lub organizacyjną dla Stowarzyszenia.

2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie pisemnej deklaracji, o której mowa w ust.

1, przyjętej przez Zarząd.

§14

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu Członków, z tym zastrzeżeniem, że nie przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze,
 2. zgłaszania propozycji i wniosków do władz Klubu,
 3. uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 4. uczestnictwa w pozostałych formach działalności Klubu,
 5. korzystania z wszelkich urządzeń i obiektów sportowych Klubu na zasadach określonych przez Zarząd,
 6. zgłaszać postulaty i wniosku dotyczące działalności Klubu do właściwych władz Klubu,
 7. korzystania z innych uprawnień określonych w statucie.

§15

1. Członkiem honorowym mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Klubu.

2. Godność członka honorowego nadaj Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa głosowania na Walnych Zebraniach Członków oraz nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego, a nadto nie muszą opłacać składek członkowskich.

§16

Do obowiązków członków Klubu należy:

 1. czynny udział w działalności Klubu,
 2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,
 3. godne reprezentowanie barw Klubu,
 4. płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd.

§17

Członkostwo w Klubu ustaje poprzez:

1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:

 1. umyślnego i rażącego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Klubu,
 2. nie brania udziału w działalności Klubu,
 3. działania na szkodę Klubu,
 4. niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy.

3. śmierć członka,

4. pozbawienia uchwałą Walnego Zebrania Członków godności członka honorowego,

5. wykreślenia z właściwego rejestru osoby prawnej – członka wspierającego.

§18

1. Uchwałę o skreśleniu podejmuje Zarząd.

2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków osobie, której ona dotyczy, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV. Władze Klubu.

§19

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§20

1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyborów.

3. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od podjętej uchwały, a dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby osób. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego (osoby stojącej na czele organu).

4. W przypadku ustąpienia, odwołania, utraty członkostwa członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, każda z tych władz może dokooptować na jego miejsce nowego członka, z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 osób pochodzących z wyboru. Kadencja we władzach Klubu osoby dokooptowanej upływa z końcem kadencji członków władz pochodzących z wyborów. Walne Zebranie Członków

                                                                                                           §21

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

4. O terminie i miejscu obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków Klubu co najmniej na 15 dni przed terminem obrad.

5. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni i nadzwyczajnym , zaś z głosem doradczym członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

§22

Walne Zebranie Członków jest władne podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.

§23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/3 ogółu członków,

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu sześciu tygodni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 2. uchwalanie Programu Działania Klubu,
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium członkom Zarządu,
 5. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalenia zmian w statucie,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 9. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
 10. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady,
 11. decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Klubu. Zarząd

§25

1. Zarząd składa się 5-9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa i dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

6. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej, a także zaproszeni goście.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie całokształtem działalności Klubu,
 2. reprezentowanie Klubu,
 3. uchwalenie planów działalności rzeczowej i budżetu oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. zarządzanie majątkiem Klubu i funduszami zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. uchwalanie regulaminu Zarządu, który dla swej ważności wymaga zatwierdzenia uchwałą Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania członków,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich uiszczania. Komisja Rewizyjna

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

§28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu, a w szczególności gospodarki majątkowej i finansowej,
 2. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
 3. kontrola sprawozdania rocznego i bilansu oraz wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o ich przyjęcie,
 4. składanie sprawozdania rocznego ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
 5. zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
 6. uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej. Rozdział 
  Rożdział V Majątek Klubu,

§29

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, spadki i zapisy,
 3. dotacje i subwencje,
 4. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.

3. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej odbywa się na zasadzie rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, przy zachowania wymogów przewidzianych przepisami o rachunkowości.

§30

1. Klub nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi".

2. Klub nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Klub nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. Klub nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§31

1. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Prowadzona działalność gospodarcza nie będzie dotyczyła tego samego przedmiotu działalności co odpłatna działalność pożytku publicznego.

2. Cały dochód Klubu przekazywany jest na realizację celów statutowych, a podział zysku między członków jest niedopuszczalny.

§32

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i innych wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub osoby upoważnionej przez Zarząd. 

 

Rożdział VI. Zmiana statutu, rozwiązanie Klubu.

§33

1. Uchwała o zmianie statutu Klubu powinna być podjęta większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna być podjęta większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.

                                                                                                                                                   §34

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu likwidatorami Klubu są członkowie Zarządu, chyba że uchwała o rozwiązaniu stanowi inaczej.